გამჭვირვალე საერთაშორისო ფინანსური დახმარება საქართველოს-1 წლის მონიტორინგის შედეგები