ანგარიშის პრეზენტაცია ”საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემა საქართველოში”