ადამიანის უფლებები
 

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მართლმსაჯულების სისტემა უმნიშვნელოვანესია მთავრობის ანგარიშვალდებულებისთვის ყველა დონეზე. მოქმედი სტრატეგია ითვალისწინებს იმ კანონპროექტებისა და რეფორმის კონცეფციების მიღებას, რომლებიც ინიცირებულია ფონდის მიერ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში ჩადენილი უკანონო ქმედებების საპასუხოდ, მათ შორის ციხეებში წამება და ძალადობრივი საპოლიციო და საპროკურორო ქმედებები. ამდენად,  2017-2020 წლებში ფონდის ადამიანის უფლებათა პროგრამა გააგრძელებს საქმიანობას სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში.

ჩვენ მხარს დავუჭერთ პროექტებს და ინიციატივებს, რომლებიც დაეფუძნება სიღრმისეულ ექსპერტიზას, ადვოკატირების ეფექტური მექანიზმების გამოყენებასა და საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებას სისხლის სამართლის კანონმდებლობის რეფორმის მიმართულებით. კერძოდ, აქ მოიაზრება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმირება; სამართალდამცავი ორგანოების ინსტიტუციური რეფორმა; ფარული მიყურადების მომწესრიგებელი კანონმდებლობის შესაბამისობა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალთან და სისხლის სამართლის პროცესში შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფა.

ვიმუშავებთ საერთაშორისო სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მხარდაჭერაზე  საქართველოში, დავეხმარებით საქართველოში მოქმედ  სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომ ჩაერთონ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს სამართალწარმოებაში. მხარს დავუჭერთ ინიციატივებს, რომელიც ემსახურება საზოგადოების ფართო ფენების ცნობიერების ამაღლებას ამ მიმართულებით.

წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აღმოფხვრა რჩება ფონდის პრიორიტეტად მომდევნო სამი წლის მანძილზე. გავაგრძელებთ მუშაობას არაადამიანური პრაქტიკის პრევენციისათვის სასჯელაღსრულების დაწესებულებებსა და დროებითი მოთავსების ადგილებში;  მხარს დავუჭერთ დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმას წამებისა და არასათანადო მოპყრობის გამოძიების მიზნით. 


 

 

სხვა პუბლიკაციები

სხვა ახალი ამბები

ყველა განცხადება

პრესა ჩვენ შესახებ

 • „უსაფრთხოების სექტორის თანამედროვე სისტემის შექმნის ადვოკატირება“

  „უსაფრთხოების სექტორის თანამედროვე სისტემის შექმნის ადვოკატირება“

  • მიმღები პირი:  საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
  • გაცემული თანხა:  48 650.00
  • ვალუტა:  USD
  • წელი:  2017

  პროექტი მიზნად ისახავს უსაფრთხოების ისეთი სისტემის შექმნის ადვოკატირებას, რომელიც უზრუნველყოფს ანგარიშვალდებული, ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული და დაბალანსებული,  თანამედროვე უსაფრთხოების სტრუქტურის ფორმირებას, რომელიც განახორციელებს საქმიანობას  საერთაშორისოდ დამკვიდრებული კონტროლისა და ზედამხედველობის ფარგლებში  

 • „საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობის და გამჭვირვალობის ხელშეწყობის პროექტი“

  „საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობის და გამჭვირვალობის ხელშეწყობის პროექტი“

  • მიმღები პირი:  „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“
  • გაცემული თანხა:  32,450.00
  • ვალუტა:  USD
  • წელი:  2017

  პროექტის მიზანია საკონსტიტუციო სასამართლოს რეფორმის ინიცირება და მხარდაჭერა. ამასთან,  საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის გამჭვირვალობის, ეფექტურობის და დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა 

ყველა გრანტი