”ქ. თბილისის 2010 წლის ბიუჯეტის მონიტორინგი”
 

კონკურსში "ქ. თბილისის 2010 წლის ბიუჯეტის მონიტორინგი" გამარჯვებული პროექტი:

 

1) პროექტი № 17 172

პროექტი: "ქ. თბილისის 2010 წლის ბიუჯეტის მონიტორინგი"

განმცხადებელი: საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია

პროექტის ავტორი: იაკობ მესხია

პროექტის დირექტორი: მიხეილ თოქმაზიშვილი