კონკურსში ”არასამთავრობო და სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციებისათვის ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის დანერგვის შესწავლისა და ანალიზისთვის” გამარჯვებული პროექტი
 

1)  პროექტი № 17 529: "ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის დანერგვის შესწავლისა და ანალიზისთვის"
განმცხადებელი:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის დირექტორი:
გურამ ნაჭყებია
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა:
  $ 30 741
დამტკიცებული საგრანტო თანხა:
$ 30 741
წელი:
 2010-2011

პროექტის მიზანია გამოიკვლიოს და გამოავლინოს ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის დანერგვის
დადებითი და უარყოფითი შედეგები.