საგრანტო კონკურსი “ნასამართლევ პირთა უფლებების დაცვა” -საგრანტო კონკურსი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის
 

1.  №  19839  

პროექტის სახელწოდება:  „ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის" 
განმცხადებლის დასახელება:  ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი 
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ლაშა ზაალიშვილი
პროექტის ხელმძღვანელი: პაატა საბელაშვილი
SGF-დან მოთხოვნილი თანხა: $ 34 985.00
პროექტის საერთო ღირებულება: $ 34 985.00