შიდა პროექტი: 'საქართველოში ელ.გამჭვირვალობის დანერგვა'

 

შიდა პროექტის: "საქართველოში ელ.გამჭვირვალობის დანერგვა" ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის "ადგილობრივი საინფორმაციო ცენტრის ჩამოყალიბება და საჯარო მოხელეთა ტრენინგი ინფორმაციის ინტერნეტ-გამოქვეყნებაში" გაიმარჯვა ერთმა პროექტმა:

პროექტი: "მოქალაქეთა მომსახურების ახალი ფორმების დანერგვა ახალ მუნიციპალიტეტებში", ორგანიზაცია: კავშირი "ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრი"