მედია
 

2014 -2016 წლებისთვის პროგრამის სტრატეგიული მიმართულებებია:

მედიასექტორი საქართველოში დღემდე არ არის სათანადოდ განვითარებული, იგი მრავალი ძირეული პრობლემის წინაშე დგას. საზოგადოებრივი ინტერესის გამომხატველი მედია ჯერ კიდევ სუსტია. ის მედიაორგანიზაციები, რომლებიც ემსახურება საზოგადოების ინტერესებს, მუშაობს ეთიკური ჟურნალისტიკის პრინციპით და ქმნის ანალიტიკურ თუ საგამოძიებო შინაარსის მედიაპროდუქტს, მთლიანად დონორების მხარდაჭერაზეა დამოკიდებული. მედიასაშუალებებს არა მხოლოდ ბიზნესის წარმოებისათვის საჭირო უნარები, ხშირ შემთხვევაში მარკეტინგის სამსახურიც კი არ გააჩნიათ, რის გამოც ისინი დაუცველი არიან პოლიტიკური თუ ბიზნესინტერესების წნეხისგან.  საერთო პრობლემას წარმოადგენს ეთიკური სტანდარტების დარღვევა. ასევე გაურკვეველია როგორ წარიმართება  ციფრულ მაუწყებლობაზე სავალდებულო გადასვლის პროცესი.

  • ონლაინ მედიარესურსებისა და დამოუკიდებელი სატელევიზიო სტუდიების მიერ საზოგადოებრივი ინტერესის გამომხატველი მედიაკონტენტის შექმნა
  •  მედიის, როგორც ბიზნესის განვითარებისათვის საჭირო უნარების გაუმჯობესება
  •  ჟურნალისტური სტანდარტისა და მედიაწიგნიერების დონის ამაღლება
  •  ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შეუფერხებელი და არადისკრიმინაციული პროცესის უზრუნველყოფა.

 

 

სხვა ახალი ამბები

სხვა კონკურსები

სხვა პუბლიკაციები