სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის პროგრამა 2011-2012
 

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება

2011-2012 წლებში ფონდი იმუშავებს აქტიური და მრავალფეროვანი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაზე, რომელიც მეთვალყურეობას გაუწევს მთავრობის ქმედებებს და ზეგავლენას მოახდენს ქვეყანაში საჯარო პოლიტიკის ფორმირებაზე. ფონდი დაეხმარება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს:

 •  დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების (მათ შორის სოციალური მეწარმეობიდან, საწევრო გადასახადებიდან) მოძიების მექანიზმების შემუშავებაში,
 •  ფინანსური მენეჯმენტისა და ფონდების მოძიების უნარების გაძლიერებაში,
 •  თანამოაზრეთა ჯგუფებთან მუშაობის პრაქტიკის გაუმჯობესებაში და მხარდამჭერთა მოზიდვის ინოვაციური მეთოდების დაუფლებაში;
 •  კვლევისა და პროექტის განხორციელების უნარების დახვეწაში.

ფონდი აგრეთვე

 • ხელს შეუწყობს ქველმოქმედების, კორპორატიული ფილანთროპიისა და მოხალისეობის ინსტიტუტების განვითარებას ქვეყანაში,
 •  სამოქალაქო დიალოგის ახალი პლატფორმების შექმნას.

ახალგაზრდობის მონაწილეობის გაზრდა

ახალგაზრდობა ქვეყანაში ღია საზოგადოების მშენებლობის მნიშვნელოვანი რესურსია.   ფონდი აცნობიერებს საქართველოში ახალგაზრდობის წინაშე მდგარ პრობლემებს და მომავალი ორი წლის განმავლობაში დაეხმარება მათ უიმედობის განცდის დაძლევაში, საკუთარი მოქალაქეობრივი მოვალეობების უკეთ გააზრებაში, თავიანთ ცხოვრებაში დადებითი ცვლილებები შეიტანასა და ქვეყნის განვითარების პერსპექტივების უკეთ დანახვაში.  ფონდი ხელს შეუწყობს:

 • დემოკრატიულ პროცესებში ახალგაზრდობის მონაწილეობის გაზრდას,
 • ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლებას წარმომადგენლობითი დემოკრატის ძირითადი საკითხების შესახებ, მათ შორის: ადამიანის უფლებების,  სამართლიანი მმართველობის, მრავალფეროვნების პატივისცემის და ტოლერანტობის  კულტურის შესახებ, 
 • დისკუსიებს ახალგაზრდობისათვის საინტერესო თემებზე და მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერას
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მათი საზოგადოებრივ სიკეთეებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას.

სამოქალაქო ინტეგრაცია

საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობა/მონაწილეობა  შეზღუდულია.  მართალია, საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კონცეფცია, ჩატარებული კვლევები ცხადყოფს, რომ მისი რეკომენდაციების შესრულება ნაკლებად ხდება. მზარდი გამოწვევების წინაშე იმყოფებიან: მაღალი რისკის ზონებში მცხოვრები, არაფორმალურ სექტორში დასაქმებული, დევნილთა და შიდა მიგრანტთა, მცირე ეთნიკური და სუბკულტურული უმცირესობების და შეზღუდული უნარების მქონე პირთა ჯგუფები.  მომავალი სტრატეგიული პერიოდის განმავლობაში ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარს დაუჭერს:

 • მოწყვლადი და უფლებაშეზღუდული ჯგუფების ინტერესების უფრო აქტიურად დაცვასა და ადვოკატირებას,
 • სამოქალაქო ინტეგრაციის კონცეფციის იმპლემენტაციას,
 • სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის ნდობის განმტკიცებას,
 • სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებსა და მთავრობას შორის დიალოგის წარმართვას.

სამშვიდობო ინიციატივები და ევროპული და რეგიონული ინტეგრაცია

2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ევროკავშირმა თავის თავზე აიღო  საქართველოში მხარეებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის მონიტორინგი  და ჩაერთო კონფლიქტის დარეგულირებაში. ევროკავშირის ყოვლისმომცველი სამშვიდობო ძალისხმევა საერთაშორისო თანამეგობრობის სრული მხარდაჭერით სარგებლობს. სტაბილურობა და დემოკრატიული განვითარება მჭიდროდაა დაკავშირებული საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პერსპექტივასთან და, თავის მხრივ, დიდ ძალისხმევას მოითხოვს ქვეყნის ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორისგან. საქართველოს დაახლოება ევროკავშირთან დღესდღეობით მიმდინარეობს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში. ფონდი მხარს დაუჭერს:

 • ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგს,
 • ფართო საზოგადოების გათვითცნობიერებას, რათა გაძლიერდეს საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ევროკავშირისადმი მიცემული პირობების მიმართ,
 • საქართველოს სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციების ჩართვას შავი ზღვის და სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ სამოქალაქო ინიციატივებში.

პროგრამა "აღმოსავლეთ-აღმოსავლეთი" პარტნიორობა საზღვრებს გარეშე

2011-2012 წწ. პროგრამის პრიორიტეტი არის შუა აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის, ასევე შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებისა (უკრაინა, რუმინეთი, ბულგარეთი) და ბალტიისპირეთის ქვეყნების (ესტონეთი, ლატვია)  არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობა. პროგრამის ძირითადი მიმართულებებია:

 • ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო საქმიანობაში მონაწილეობა
 • ფილანთროპიის განვითარება
 • არასამთავრობო სექტორის დაფინანსების წყაროების დივერსიფიკაცია
 • გარემოს დაცვა
 • ბავშვთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა
 • პაციენტთა უფლებების დაცვა
 • ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ევროკავშირ-საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელშეწყობა

 

 

სხვა კონკურსები

სხვა პუბლიკაციები