ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

წამებასა და სხვა სახის არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის კუთხით ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში არსებული სიტუაციის მოკლე ანალიზი

მცირე კვლევის ანგარიში ეხება წამების, არაადამიანურ და ღირსების შემლახველ მოპყრობასთან ბრძოლის კუთხით 2012-2017 წლებში საქართველოში არსებულ მდგომარებას.

ავტორი: ბესარიონ ბოხაშვილი.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

სოციალური მეწარმეობის სახელმძღვანელო

 

გამოცემაში შესულია ახალი ქართული სოციალური საწარმოების მაგალითები. პუბლიკაცია განკუთვნილია სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის. 

პუბლიკაცია შექმნილია პროექტის "ადგილობრივი შესაძლებლობების გაზიარება ბავშვთა უფლებების დაცვისათვის საქართველოში" ფარგლებში, ევროკავშირის დახმარებით.  

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

დანაშაულის პროვოკაციის აკრძალვა

კვლევა განხორციელდა "ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს" მიერ დაფინანსებული პროექტის - სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მხარეთა შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფისათვის რეკომენდაციების შემუშავება" ფარგლებში.
ავტორი: თინათინ ცხვედიანი

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

მართლმსაჯულების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები

ავტორები: ქეთევან ჩომახაშვილი; სალომე ოსეფაშვილი.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

პირის დაკავების სტანდარტებისა და პრაქტიკის კვლევა

გამოცემულია ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის მიერ.
ავტორები: დავით სულაქველიძე; ქეთევან ჩომახაშვილი; გირშელ ძებნიაური; თამარ თომაშვილი; თეონა მატარაძე.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად

2014 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი - „დისკრიმინაციის ყველა ფორმისაღმოფხვრის შესახებ", რაც მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯია ქართულისამართლებრივი სივრცის მოდერნიზაციის მიმართულებით. აღნიშნული, კიდევ უფრო,აძლიერებს ქვეყანაში ადამიანის უფლებებისა და თანასწორობის უფლების დაცვისსტანდარტს და წარმოადგენს დარღვეული უფლებების აღდგენის დამატებით მექანიზმს. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში - 2015–2016

„კოალიცია თანასწორობისთვის" არაფორმალური გაერთიანებაა, რომელიც 2014 წელს ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ხელშეწყობით შეიქმნა და შვიდ არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. კოალიციის წევრები არიან: „ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)", „იდენტობა", „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი", კავშირი „საფარი", „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია", „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG)" და "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR)". კოალიციის მიზანი ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების მანდატის გაძლიერება და დისკრიმინაციასთან ეფექტიანი ბრძოლის ხელშეწყობაა. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფებისთვის საქართველოში - 2016 წლის ანგარიში

„კოალიცია თანასწორობისთვის" არაფორმალური გაერთიანებაა, რომელიც2014 წელს ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ხელშეწყობით შეიქმნადა შვიდ არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. კოალიციის წევრებიარიან: „ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)",„იდენტობა", „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი", კავშირი „საფარი", „საქართველოსახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია", „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერიჯგუფი (WISG)" და "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR)".კოალიციის მიზანი ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების მანდატის გაძლიერებადა დისკრიმინაციასთან ეფექტიანი ბრძოლის ხელშეწყობაა. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

„შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხის შეფასება” - არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი ანგარიში

ანგარიში მომზადდა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოსა" და „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC)" თანამშრომლობითა და ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორების მიერ ანგარიშში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

სხვა ახალი ამბები და ანონსები