ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

რეფორმა სახაზინო სამსახურში - ადგილობრივი დემოკრატიისა და საზოგადოების კავშირი

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

ადგილობრივი თვითმმართველობა: გუშინ, დღეს, ხვალ

მერაბ გველესიანი

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

ადგილობრივი ხელისუფლების განხორციელების ფორმები საზღვარგარეთის ქვეყნებში და საქართველოში

პ.რეკვავა, რ.კუსიანი

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

ბიუჯეტი რომელიც შიძლება გავიგოთ და რომელზეც შეიძლება გავლენა ვიქონით

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

Труды семинара

Законодательство  и  практика  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС) в  странах  Южного  Кавказа
Семинар  СЕНН  18-22  сентября

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი

საქართველოს ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის ძირითადი დებულებების
მიმართ საზოგადოების მზაობა
რაოდენობრივი კვლევის ანგარიში (ნაწილი I-II-III) დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი

საქართველოს ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის შეფასება
თვისებრივი კვლევის (ფოკუსჯგუფების) ანგარიში
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერი

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

ინსტიტუციური ცვლილებების სოციოლოგია

გიგი თევზაძე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება -საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

ფილოსოფია მოზარდთათვის

მიხეილ მახარაძე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

დაავადებათა მართვის სტანდარტები

საქართველოს ინტერნისტთა საზოგადოება
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები