ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად

2014 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი - „დისკრიმინაციის ყველა ფორმისაღმოფხვრის შესახებ", რაც მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯია ქართულისამართლებრივი სივრცის მოდერნიზაციის მიმართულებით. აღნიშნული, კიდევ უფრო,აძლიერებს ქვეყანაში ადამიანის უფლებებისა და თანასწორობის უფლების დაცვისსტანდარტს და წარმოადგენს დარღვეული უფლებების აღდგენის დამატებით მექანიზმს. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი და ასოცირების შესახებ შეთანხმება

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე. 
ავტორი: არჩილ ყანჩაველი, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი (ჩDD); რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ასოცირებისა და უვიზო რეჟიმის სიკეთეების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის / სამხრეთ ოსეთის მაცხოვრებლებზე გავრცელების ხელშეწყობა

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში. წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე.
ავტორი: მიხეილ მირზიაშვილი, სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრი; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

„არასრულწლოვანი ბრალდებულის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში“

კვლევის ანგარიში. ავტორები: ანტონ ქელბაქიანი;  ნატალია ცაგარელი; გიორგი ტურაზაშვილი.

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ანგარიში ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის I და I I თავების შესრულებასთან დაკავშირებით

პროექტი ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისთვის
გამოცემულია ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართვე- ლოს" ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზ- რება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.  

პუბლიკაციის თარიღი: 2015

ასოცირების დღის წესრიგის პოლიტიკური ნაწილის შესრულება - პირველი წლის შეფასება

მომზადებულია ფონდი 'ღია საზოგადოება-საქართველოს' მხარდაჭერით არასამთავრობოთა არაფორმალური კოალიციის მიერ. 

დეკემბერი, 2015. რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია, მთარგმნელ-რედაქტორი: ანა გეგეჭკორი

პუბლიკაციის თარიღი: 2015

ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში 1991-2014

მომზადებულია პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი. 
პროექტი ხორციელდება ფონდის „ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით.   
სარედაქციო კოლეგია: თინათინ ბოლქვაძე კონსტანტინე კანდელაკი დავით ლოსაბერიძე თამარ ჩიქოვანი
გამოცემა მოამზადეს: ნათია ლოხიშვილმა ზვიად მჟავანაძემ  

პუბლიკაციის თარიღი: 2015

ადრეული ქორწინება და მისი ზეგავლენა ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციაზე

ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის მონიტორინგის შედეგები.
პოლიტიკის დოკუმენტი.
ავტორი: აბა აბაშიძე, ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის.

პუბლიკაციის თარიღი: 2013

აღმოსავლეთის პარტნიორობის საგზაო რუკის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში

აღმოსავლეთის პარტნიორობის საგზაო რუკის შესრულების მონიტორინგი. დამოუკიდებელი ანგარიში. 

დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.


სხვა ახალი ამბები და ანონსები