ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

საქართველოს ეკონომიკის მიმოხილვა. მთავარი თემა: დასაქმებისა და უმუშევრობის ტენდენციები. ნოემბერი 2011

"ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა" 2011 წლის სექრტემბრიდან დაიწყო ყოველკვარტალური გამოცემის „ საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა" გამოცემა.

გამოცემები მზადდება"ღია საზოგადოების ინსტიტუტის" ინსტიტუციონალური დახმარების პროექტის ფარგლებში. 

ყოველკვარტალურ გამოცემებში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი წარმოგიდგენთ საქართველოს ეკონომიკის ანალიზს. თოთოეულ გამოცემაში მთავარი ფოკუსი გაკეთებული იქნება ერთ მთავარ თემაზე, რომელიც დეტალურად იქნება მიმოხილული. ამასთან, ყველა გამოცემაში  გაანალიზებული იქნება ეკონომიკის ისეთი მნიშვნელოვანი ასპექტები, როგორებიცაა: მთლიანი შიდა პროდუქტი, მთლიანი ეროვნული შემოსავალი, სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, ინფლაცია და უმუშევრობა, საგარეო ვაჭრობა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ქვეყნის ბიუჯეტი და ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის განხორციელება, ქვეყნის საბანკო სექტორი და ასევე, საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივიდან.

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

სახელმწიფო პოლიტიკა მოხალისეების სფეროში: ქართული კანონმდებლობა და მსოფლიო პრაქტიკა

გამოცემულია ფონდი ”ღია საზოგადოება - საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით.
ავტორი: არჩილ აბაშიძე; გიორგი აბაშიშვილი

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

საქართველოს ეკონომიკის მიმოხილვა. მთავარი თემა: ჯინის კოეფიციენტი. 2011 წლის პირველი ნახევრის მიმოხილვა

"ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა" 2011 წლის სექრტემბრიდან დაიწყო ყოველკვარტალური გამოცემის „ საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა" გამოცემა.

გამოცემები მზადდება"ღია საზოგადოების ინსტიტუტის" ინსტიტუციონალური დახმარების პროექტის ფარგლებში. 

ყოველკვარტალურ გამოცემებში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი წარმოგიდგენთ საქართველოს ეკონომიკის ანალიზს. თოთოეულ გამოცემაში მთავარი ფოკუსი გაკეთებული იქნება ერთ მთავარ თემაზე, რომელიც დეტალურად იქნება მიმოხილული. ამასთან, ყველა გამოცემაში  გაანალიზებული იქნება ეკონომიკის ისეთი მნიშვნელოვანი ასპექტები, როგორებიცაა: მთლიანი შიდა პროდუქტი, მთლიანი ეროვნული შემოსავალი, სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, ინფლაცია და უმუშევრობა, საგარეო ვაჭრობა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ქვეყნის ბიუჯეტი და ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის განხორციელება, ქვეყნის საბანკო სექტორი და ასევე, საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივიდან.

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობის მექანიზმები

პუბლიკაცია მომზადებულია ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს" სამოქალაქოსაზოგადოების მხარდაჭერის პროგრამის შიდა პროექტის „არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგრადობის ინიციატივის" ფარგლებში.
რედაქტორი: ანა ჭაბაშვილი
დიზაინი: თორნიკე ლორთქიფანიძე
კორექტორი: ნინო საითიძე
ბეჭდვა: ფაუნტეინ ჯორჯია


თბილისი, 2011 წ. ISBN: 978-9941-0-3451-0

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემა სოფელ გონიოს მაგალითზე

ანგარიში მომზადებულია პროექტის "საკუთრების უფლების დაცვის ხელშეწყობა ახალ ტურისტულ ზონებში" ფარგლებში ოთხი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ: ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივა", "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია", "საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო" "საქართველოს რეგიონული მედია ასოციაცია".
პროექტი მიმდინარეობს ფონდის „ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

საპროცესო შეთანხმება საქართველოში

”საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” ანგარიშები, დეკემბერი, 2011.
მომზადდა და გამოიცა ფონდ ”ღია საზოგადოება-საქართველოს” მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მონიტორინგი

მომზადებულია ფონდ ”ღია საზოგადოება-საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

სამაგიდო წიგნი საკრებულოს წევრებისათვის

გამოცემა მომზადებულია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ ევროკავშირისა და ფონდ "ღია საზოგადოება _ საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით.
(გამოცემულია 2010 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით)
ავტორი: ალექსანდრე სვანიშვილი
ISBN 978 999 40-710-9-8

პუბლიკაციის თარიღი: 2009

საერთაშორისო დახმარებების დარიცხვა და კონტროლი

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში

პუბლიკაციის თარიღი: 2009

საქართველოს ეკონომიკური საფრთხეების ანალიზი, თებერვალი 2009

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში


სხვა ახალი ამბები და ანონსები