ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

საქართველოს ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის შეფასება, თვისებრივი კვლევის (ფოკუსჯგუფები) ანალიზი

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტები ანალიზი და უახლესი პერსპექტივა

თვალჭრელიძე, კერვალიშვილი, გეგია, ესაკია, სანაძე

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი

საქართველოს ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის ძირითადი დებულებების
მიმართ საზოგადოების მზაობა
რაოდენობრივი კვლევის ანგარიში (ნაწილი I-II-III) დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი

საქართველოს ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის შეფასება
თვისებრივი კვლევის (ფოკუსჯგუფების) ანგარიში
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერი

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

საქართველოს კონსტიტუცია

დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

საქართველოში უმაღლესი განათლების განვითარების ძირითადი მიმართულებები

დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 1999

საკრებულოს წევრის სამაგიდო წიგნი

პუბლიკაციის თარიღი: 1999

საკრებულოს წევრის სამაგიდო წიგნის საკანონმდებლო დამატება

№1


სხვა ახალი ამბები და ანონსები