ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

პირის დაკავების სტანდარტებისა და პრაქტიკის კვლევა

გამოცემულია ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის მიერ.
ავტორები: დავით სულაქველიძე; ქეთევან ჩომახაშვილი; გირშელ ძებნიაური; თამარ თომაშვილი; თეონა მატარაძე.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად

2014 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი - „დისკრიმინაციის ყველა ფორმისაღმოფხვრის შესახებ", რაც მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯია ქართულისამართლებრივი სივრცის მოდერნიზაციის მიმართულებით. აღნიშნული, კიდევ უფრო,აძლიერებს ქვეყანაში ადამიანის უფლებებისა და თანასწორობის უფლების დაცვისსტანდარტს და წარმოადგენს დარღვეული უფლებების აღდგენის დამატებით მექანიზმს. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში - 2015–2016

„კოალიცია თანასწორობისთვის" არაფორმალური გაერთიანებაა, რომელიც 2014 წელს ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ხელშეწყობით შეიქმნა და შვიდ არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. კოალიციის წევრები არიან: „ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)", „იდენტობა", „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი", კავშირი „საფარი", „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია", „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG)" და "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR)". კოალიციის მიზანი ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების მანდატის გაძლიერება და დისკრიმინაციასთან ეფექტიანი ბრძოლის ხელშეწყობაა. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფებისთვის საქართველოში - 2016 წლის ანგარიში

„კოალიცია თანასწორობისთვის" არაფორმალური გაერთიანებაა, რომელიც2014 წელს ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ხელშეწყობით შეიქმნადა შვიდ არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. კოალიციის წევრებიარიან: „ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)",„იდენტობა", „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი", კავშირი „საფარი", „საქართველოსახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია", „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერიჯგუფი (WISG)" და "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR)".კოალიციის მიზანი ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების მანდატის გაძლიერებადა დისკრიმინაციასთან ეფექტიანი ბრძოლის ხელშეწყობაა. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

„შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხის შეფასება” - არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი ანგარიში

ანგარიში მომზადდა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოსა" და „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC)" თანამშრომლობითა და ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორების მიერ ანგარიშში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017
პუბლიკაციის თარიღი: 2017

ოცი წელი საპარლამენტო კონტროლის გარეშე

უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს ზედამხედველობა შინაგან საქმეთა, უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურების საქმიანობაზე საქართველოში
ავტორთა ჯგუფი: კვლევის ხელმძღვანელი და სამეცნიერო რედაქტორი - ვახუშტი მენაბდე; მკვლევრები - თამარ პაპაშვილი, ნინო ქაშაკაშვილი, გიორგი კეკენაძე; კვლევის ასისტენტი - ანა ბერიძე  
ISBN 978-9941-0-9697-6  

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

გარდამავალი მართლმსაჯულების პერსპექტივები საქართველოში

გამოცემა ეხმარება ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევების პირისპირ აღმოჩენილ საზოგადოებებს ანგარიშვალდებულების განვითარებაში, სიმართლის ძიებაში, რეპარაციასა და სანდო ინსტიტუტების შექმნაში.
ავტორი: ჰოვარდ ვერნი
პუბლიკაცია გამოიცა  ფონდ "ღია საზოგადოება - საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით, გარდამავალი მართლმსაჯულების საერთაშორისო ცენტრის მიერ.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

სოციალური სერვისები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის

სახელმწიფო სოციალური პროგრამების აღწერა, რომელიც ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველოს“ მხარდაჭერით საინიციატივო ჯგუფმა მოამზადა, მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ინფორმირებას ქვეყანაში არსებული სოციალური მომსახურებების შესახებ.

პუბლიკაციებში აღწერილია სოციალური, ჯანდაცვის, საგანმანათლებლო და მუნიციპალური მომსახურების პროგრამები, რაც ხელმისაწვდომია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის. ინფორმაცია დახარისხებულია ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით და წარმოდგენილია ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე.

აღწერა ჩაატარა საინიციატივო ჯგუფმა შემდეგი შემადგენლობით: ვიქტორია მიდელაური, ნანა გოჩიაშვილი, ცირა ბარქაია, ნინო ცინცაძე

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

ფორმალური დებატების სწავლების დამხმარე სახელმძღვანელო

გამოცემულია ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოს" პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.
ავტორი: ნინო ბერიშვილი; კონსულტანტი: ქეთევან კობალაძე; რედაქტორი: ია ანთაძე; დიზაინერ-დამკაბადონებელი: ეკატერინე წიქარიშვილი 
ISBN 978-9941-0-5308-5 


სხვა ახალი ამბები და ანონსები